Om alle laatste nieuwigheden te zien kan u terecht op onze nieuwspagina
Nieuws
Twijfel niet om contact op te nemen met ons. Vind alle details op de contactpagina.
Contact
Bekijk onze vernieuwde webtools op uw beveiligde omgeving
Online diensten
Dossierbeheerder worden bij Wij Helpen?
Solliciteer hier!
Vacatures

Vrijstelling doorstorting BV startende ondernemingen en IPA-korting

27/04/2016

 

1. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen:

Om het ondernemerschap te promoten, mogen startende ondernemingen een deel van de op het loon van de werknemers ingehouden bedrijfsvoorheffing, behouden.

Startende ondernemingen zijn ondernemingen die maximaal 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze termijn vangt aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum van inschrijving in de KBO.

Enkel kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen van deze vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten.

Op 1 januari 2016 werd de definitie van kleine vennootschappen aangepast en werd het begrip microvennootschap ingevoerd.

Om als kleine vennootschap beschouwd te worden, mogen niet meer dan één van de volgende criteria overschreden worden:

                - jaargemiddelde van het personeelsbestand: maximum 50;

                - jaaromzet, exclusief BTW: maximum 9.000.000 euro;

                - balanstotaal: maximum 4.500.000 euro.

Onder “microvennootschap” verstaat men een vennootschap die aan tenminste twee van de drie onderstaande criteria voldoet:

                - jaargemiddelde van het personeelsbestand: maximum 10;

                - jaaromzet, exclusief BTW: hoogstens 700.000 euro;

                - balanstotaal: maximum 350.000 euro.

De vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bedraagt 10 % voor kleine vennootschappen en 20% voor microvennootschappen.

2.IPA-korting :

Om de loonlasten te verminderen, konden werkgevers (kleine vennootschappen) uit de privésector tem. 31 maart 2016 genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1,12% van het brutobedrag van de bezoldigingen ( zijnde 1% algemene en 0,12% verhoogde IPA-korting).

Profitsector :

Vanaf 1 april 2016 wordt de algemene IPA-korting van 1% afgeschaft voor de profitsector (incl. de erkende uitzendkantoren, PC 327.110 (soc. Werkplaatsen), PC 337 (aanvullend PC non-profit), PC 152 en 225 (vrij onderwijs)).

De regering heeft beslist deze vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing om te zetten in een vermindering van het basistarief van de werkgeversbijdragen. Deze maatregel heeft betrekking op de bezoldigingen die betaald worden vanaf 1 april 2016.

Ondernemingen die voldoen aan de criteria van kleine vennootschap (supra) mogen de verhoogde IPA-korting van 0,12% wel nog toepassen.

Non-profitsector :

Voor de non-profitsector (m.n. werkgevers van de Sociale Maribelsectoren, PC 327 (beschutte werkplaatsen), PC 318, 318.01,318.02) blijft de IPA-korting behouden.

Wat dient u als werkgever te doen om te kunnen genieten van deze maatregelen?

Om rekening te kunnen houden met de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van startende ondernemingen, dienen wij van u een verklaring te ontvangen dat uw onderneming voldoet aan de criteria van kleine vennootschap of van microvennootschap. Enkel als wij in het bezit zijn van deze verklaring, kunnen wij nagaan of uw onderneming valt onder het uitgebreidere toepassingsgebied van kleine vennootschappen. De verklaring is tevens noodzakelijk om het verhoogde percentage van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor microvennootschappen te kunnen toepassen.

Ook om de IPA-korting van 0,12% voor kleine vennootschappen van de profitsector (incl. de erkende uitzendkantoren, PC 327.110 (soc. Werkplaatsen), PC 337 (aanvullend PC non-profit), PC 152 en 225 (vrij onderwijs)) nog in rekening te kunnen brengen, hebben wij een verklaring van de werkgever nodig dat hij voldoet aan de criteria van kleine vennootschappen. Bij gebreke aan deze verklaring, wordt de IPA-korting niet langer gerekend.

U vindt een model van verklaring hier.

Teneinde een correcte loonberekening te kunnen doen, verzoeken wij u om uiterlijk tegen 30 april 2016 de ingevulde en ondertekende verklaring aan uw dossierbeheerder via mail terug te bezorgen.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Lahousse

Directeur

 

 

 

 

 

Alle nieuws