Om alle laatste nieuwigheden te zien kan u terecht op onze nieuwspagina
Nieuws
Twijfel niet om contact op te nemen met ons. Vind alle details op de contactpagina.
Contact
Bekijk onze vernieuwde webtools op uw beveiligde omgeving
Online diensten
Dossierbeheerder worden bij Wij Helpen?
Solliciteer hier!
Vacatures

Detachering naar Frankrijk

1/07/2016

Belgische RSZ

Een werkgever die een werknemer detacheert naar het buitenland moet de RSZ hiervan op de hoogte brengen. De RSZ onderzoekt dan de situatie en bepaalt welke wetgeving van toepassing is.

Een gedetacheerde werknemer blijft onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land waarin hij gewoonlijk tewerkgesteld is, en vrijgesteld van onderwerping in het land van tijdelijke tewerkstelling.

Een detacheringsaanvraag kan online gebeuren via onderstaande link: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/gotot/gotot-out.htm

Franse sociale inspectiediensten

Werkgevers die hun werknemers naar Frankrijk willen detacheren moeten niet enkel verplichtingen vervullen naar de Belgische RSZ.

Er moet een voorafgaandelijke verklaring (http://bit.ly/299T2aa) verstuurd worden naar de plaatselijke sociale inspectie van de plaats van tewerkstelling in Frankrijk en er moet een vertegenwoordiger worden aangeduid in Frankrijk die zal fungeren als contactpersoon voor de lokale overheidsinstanties.

In geval van inspectie zal de aangeduide vertegenwoordiger volgende documenten in het Frans moeten kunnen voorleggen:

  1. de arbeidsvergunning die een derdelander toelaat een loontrekkende activiteit uit te oefenen in Frankrijk;
  1. een document dat een medisch onderzoek in het land van oorsprong attesteert;
  2. een attest van effectieve betaling van de lonen;
  3. een opgave van de werkuren met het begin- en einduur, en de dagelijkse duur van de arbeid van elke gedetacheerde werknemer;
  4. een kopie van de schriftelijke aanstelling van de vertegenwoordiger;
  5. indien de duur van de detachering minder bedraagt dan een maand: ieder document dat het respecteren van de minimumlonen in Frankrijk kan aantonen;
  6. indien de duur van de detachering minstens een maand bedraagt: de loonbrieven van iedere gedetacheerde werknemer of ieder gelijkwaardig document.

De detacherende werkgever moet ook zijn reële activiteit in het land van vestiging kunnen rechtvaardigen op basis van het aantal gerealiseerde contracten en het zakencijfer in dat land.

De projecteigenaars en opdrachtgevers, die werken met buitenlandse werkgevers die werknemers detacheren naar Frankrijk, zijn medeverantwoordelijk en moeten er op toezien dat de Franse sociale regelgeving wordt nageleefd.

Afwijking transportsector vanaf 1/7/2016

Vanaf 1/7/2016 treedt de wet Macron in werking in Frankrijk.

Deze wet legt de transportsector afzonderlijke verplichtingen op. Transitritten door Frankrijk vallen niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet.

Het minimumloon dat moet gegarandeerd worden aan de chauffeurs ligt op 9,67 euro bruto.

Er moet een voorafgaand attest van detachering (http://bit.ly/29g2A1C) worden ingevuld per gedetacheerder werknemer. Eén exemplaar moet in het voertuig liggen, één exemplaar bij de vertegenwoordiger.

De chauffeur moet een kopie bij hebben van zijn arbeidsovereenkomst waarin het bruto-uurloon gemarkeerd staat. Bovendien moet de chauffeur een loonfiche, cao’s die van toepassing zijn in de onderneming en contactgegevens van de vertegenwoordiger kunnen voorleggen.

Het transportbedrijf moet ook een vertegenwoordiger aanduiden woonachtig of gevestigd in Frankrijk. Deze persoon dient alle nodige documenten (attest detachering, aanstelling als vertegenwoordiger, arbeidscontract, loonfiche, cao’s...) gedurende een periode van 18 maanden na het einde van de detachering te bewaren.

Alle nieuws