Om alle laatste nieuwigheden te zien kan u terecht op onze nieuwspagina
Nieuws
Twijfel niet om contact op te nemen met ons. Vind alle details op de contactpagina.
Contact
Bekijk onze vernieuwde webtools op uw beveiligde omgeving
Online diensten
Dossierbeheerder worden bij Wij Helpen?
Solliciteer hier!
Vacatures

De wet werkbaar en wendbaar werk

21/03/2017

De wet werkbaar en wendbaar werk is op 15/03/2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bepaalde van deze maatregelen zijn retroactief van toepassing vanaf 01/02/2017, andere zijn onderworpen aan voorafgaande onderhandelingen en overgangsbepalingen. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe maatregelen.

Flexibele uurregelingen (artikel 20 bis Arbeidswet)

De referteperiode in het kader van de kleine flexibiliteit wordt aangepast. De nieuwe wet uniformiseert nu de duur van de referteperiode die altijd verplicht een jaar zal bedragen, waardoor de na te leven gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 38 uur bedraagt behoudens indien een lagere wekelijkse arbeidsduur werd voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst.     

Inwerkingtreding : 1 februari 2017

Vrijwillige overuren

Het betreft een pakket van maximum 100 vrijwillige overuren waarvoor de werknemer kan kiezen om deze te presteren. Om de vrijwilligheid te garanderen moet de werknemer om de 6 maanden schriftelijk meedelen dat hij deze overuren wenst te presteren. Uiteraard kunnen dergelijke overuren pas gepresteerd worden als er een aanbod is langs werkgeverszijde.

Inwerkingtreding : 1 februari 2017 

Interne grens

Eens de interne grens wordt bereikt, zal de werknemer de normale wekelijkse arbeidsduur niet meer kunnen overschrijden zonder eerst inhaalrust te hebben gekregen.

Voortaan bedraagt de interne grens 143 uren ongeacht de duur van de referteperiode waarbinnen de normale wekelijkse arbeidsduur op gemiddelde wijze moet worden nageleefd.

De vrijwillige overuren (supra) worden in rekening gebracht bij de interne grens, niettegenstaande het feit dat zij niet moeten worden ingehaald, met uitzondering van de eerste 25 vrijwillige overuren.

Inwerkingtreding : 1 februari 2017

Europese grenzen van de arbeidstijd

Op elk ogenblik zal moeten worden gegarandeerd dat de arbeidsduur op gemiddelde wijze 48 uren per week over een referteperiode van 4 maanden niet zal overschrijden, met inbegrip van overuren, behalve deze die voortvloeien uit een voorgekomen of dreigend ongeval.

Men moet er eveneens aan herinneren dat de rechtspraak van het Hof van Justitie over het begrip arbeidstijd zelf ruimer kan zijn dan deze die wordt gebruikt in de Belgische wetgeving.

Inwerkingtreding : 1 februari 2017

Uitbreiding van het plus minus conto

Het plus minus conto-systeem dat tot voor de inwerkingtreding van deze wet alleen van toepassing was op de automobielindustrie, wordt voortaan uitgebreid tot alle ondernemingen binnen de privé-sector.    

De bedoeling van het stelsel plus minus conto is een grotere arbeidsflexibiliteit mogelijk te maken binnen de sectoren die onder grote druk staan van internationale concurrentie en waar de nood aan variabiliteit zich verspreid over een periode langer dan een jaar.

Inwerkingtreding : 1 februari 2017.

Invoering: noodzaak van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in een paritair orgaan en bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard.

Glijdende werktijden

Een regeling van glijdende uurroosters is een arbeidsregeling waarbij de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeidsprestaties en zijn pauzes bepaalt mits naleving van vastgelegde stam- en glijtijden.

In het kader van een glijdend uurrooster kan tot maximum 9 uren per dag en 45 uren per week worden gewerkt zonder overloontoeslag. De werknemer moet zijn normale wekelijkse arbeidsduur op gemiddelde wijze naleven binnen de toepasselijke referteperiode. De referteperiode bedraagt 3 kalendermaanden tenzij de collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement een andere duur bepaalt die evenwel niet langer mag zijn dan een jaar.

Inwerkingtreding nieuwe regels: 1 februari 2017 

Overgangsmaatregel: Ondernemingen die, in afwijking van de nieuwe regels, hun bestaande systemen van glijdende uurroosters willen behouden, moeten uiterlijk tegen 30 juni 2017 hun bestaande regelingen formaliseren in een ter griffie neergelegde cao of in het arbeidsreglement.     

Enkel de systemen van glijdende uurroosters die in het verleden beantwoordden aan de voorwaarden van het gedoogbeleid van de bevoegde inspectiedienst Toezicht op de Sociale Wetten kunnen gebruik maken van deze overgangsmaatregel.

Deeltijdse arbeid

De verplichting om alle uurroosters stuk voor stuk in het arbeidsreglement op te nemen, wordt geschrapt. Dit is een belangrijke administratieve vereenvoudiging. Voor werknemers die met een variabel uurrooster werken, blijft de verwittigingstermijn op 5 werkdagen. Deze kan verhoogd of verlaagd worden (tot minimum 1 dag), maar énkel wanneer dit in een algemeen verbindende cao wordt afgesproken tussen de sociale partners. Bepaalde documenten die momenteel op papier moeten bijgehouden worden, kunnen voortaan ook elektronisch bewaard worden.

Inwerkingtreding : 1 oktober 2017 

Overgangsperiode: werkgevers die voordien al deeltijdse werknemers met een variabel werkroosters tewerkstellen, moeten binnen de zes maanden te rekenen vanaf 2 oktober 2017 de nodige aanpassingen aan hun arbeidsreglement doen. In de tussentijd blijven voor hen de oude regels gelden. 

Schenking van conventioneel verlof

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk voert een wettelijk kader in dat toelaat om in de onderneming een systeem van schenking van conventioneel verlof te organiseren.

Onder «schenking van verloven» wordt verstaan , de mogelijkheid voor een werknemer die over conventionele verlofdagen beschikt die hij vrij kan opnemen, om er afstand van te doen ten gunste van een andere werknemer in de onderneming die de zorg op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar dat is getroffen door een ziekte of handicap of dat het slachtoffer is van een ernstig ongeval en voor wie een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn.

Inwerkingtreding : 1 februari 2017

Loopbaansparen

Het stelsel van loopbaansparen is een nieuw concept dat aan werknemers de mogelijkheid biedt om “tijd” op te sparen om die later tijdens de duur van zijn dienstbetrekking als verlof op te nemen. Op die manier krijgt de werknemer de gelegenheid om zelf een gedeelte van zijn loopbaan te sturen en adempauzes in te bouwen wanneer hij dit zelf nodig acht.

De werknemer kan op geen enkele manier worden verplicht om deel te nemen aan een stelsel van loopbaansparen. Hij behoudt hier de volledige vrijheid. Ook de werkgever van zijn kant is niet verplicht om een stelsel van loopbaansparen te organiseren binnen zijn onderneming. 

Inwerkingtreding van het wettelijk kader: 1 augustus 2017 (deze datum kan via een koninklijk besluit nog verder worden opgeschoven met maximum 6 maanden).

Opgelet : Het wettelijk kader zal niet op voormelde datum in werking treden wanneer voor die datum een cao gesloten in de Nationale Arbeidsraad een kader voor het loopbaansparen vastlegt.   

Wijziging palliatief verlof en tijdskrediet

De wet van 5 maart 2017 breidt het palliatief verlof uit met één maand.  Waar dit verlof tot nu toe 1 maand bedroeg en maximaal 1 keer kon worden verlengd met 1 maand, kan het vanaf 1 februari 2017 2 keer worden verlengd met 1 maand.   

De sociale partners hebben op 20 december 2016  de cao nr.103 aangepast en daarbij o.m. het tijdskrediet met zorgmotief opgetrokken tot 51 maanden.  In de lijn met wat de wet wendbaar en werkbaar werk bepaalt, hebben de sociale partners de uiterlijke datum van inwerkingtreding van de betrokken wijziging vastgesteld op 1 april 2017.

Uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De nieuwe wet werkbaar en wendbaar werk heeft nu een algemeen juridisch kader gecreëerd dat het mogelijk maakt voor een uitzendbureau om een uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd af te sluiten met een uitzendkracht.

Inwerkingtreding: Van deze nieuwe mogelijkheid zal evenwel niet onmiddellijk gebruik kunnen worden gemaakt.  Daarvoor moeten eerst nog de nodige algemeen verbindend verklaarde cao’s worden afgesloten in de schoot van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid (PC 322). 

Occasioneel telewerk

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk beoogt een reglementair kader te creëren voor het telewerk dat niet op regelmatige maar wel op occasionele wijze uitgevoerd wordt.

Het occasioneel telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

Zoals reeds het geval is bij regulier telewerk kan occasioneel telewerk worden verricht in de woning van de werknemer, maar ook in elke andere door hem gekozen plaats.  

Inwerkingtreding : 1 februari 2017

Hervorming werkgeversgroeperingen

Kleine bedrijven kunnen samen een werknemer aanwerven. Dit is een kans voor bedrijven die niet de middelen hebben om zelf een werknemer in dienst te nemen. Bovendien is het een innovatieve manier van jobcreatie. De werkgeversgroepering mag maximaal 50 werknemers in dienst hebben. De procedure voor de erkenning wordt vereenvoudigd. De erkenning zal voortaan ook onmiddellijk voor onbepaalde duur toegekend worden.

Inwerkingtreding : 1 februari 2017

E-commerce

Artikel 36 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, dat de afwijkingen op het verbod van nachtarbeid opsomt, is aangevuld om het uitvoeren ’s nachts van logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel mogelijk te maken.

Deze aanvulling laat toe om nachtarbeid voor e-commerce activiteiten te doen verrichten, d.w.z. arbeid tussen 20 uur en 6 uur, ongeacht het paritair comité waaronder de onderneming valt.

Inwerkingtreding: 1 februari 2017

Opleiding

De huidige interprofessionele doelstelling om 1,9% van de globale loonmassa aan opleidingen toe te wijzen wordt vervangen door een nieuwe interprofessionele doelstelling van gemiddeld vijf dagen opleiding per jaar, per voltijds equivalent.  

Inwerkingtreding : 1 februari 2017

Bron: FOD WASO

Alle nieuws